Vadim Pruzhanov (Dragonforce) by FamineKilljoyphotographer
_