Diana Vishneva. Mariinsky theatre, St. Petersburg 2005. by Evgeny Mokhorev
_