Spider Web by Khurshid Samarqandiy (Dustmurodov)
_