Alexandra. St. Petersburg, 2005. by Evgeny Mokhorev
_