Windows (Nastya). St. Petersburg, 2004. by Evgeny Mokhorev
_