Khu dinh thự của vua Mèo, hay Dinh thự họ Vương by Cecilia Duong
_