Το σιδηρουργείο του Fidia  (Fidia's factory) by SILVANO FRANZI
_