Amsterdam's the EYE, the Netherlands by Asmita Kapadia
_