Sea gulls @Jamnagar lakhota lake  by NIRAJ MEHTA
_