Boys. Ligovka, Leningrad, 1989. by Evgeny Mokhorev
_