Night Shot : Masjid @ balikpapan by Anil T Prabhakar
_