Stub and Stone 2 by Lars-Toralf Utnes Storstrand
_