Helsinki Cathedral in polka dot by Dmitriy Viktorov
_