Helios 44-2 58 2.0 @ 4.0 by Anatoliy Ashmyanskiy
_