Ang Bisekleta Ng Magbubukid (The Bicycle of a Farmer) by Bench Bryan
_