IMG_6024Osprey / Pandion haliaetus by shai sandrovic
_