Boy. Mokhovaya str., St.Petersburg. by Evgeny Mokhorev
_