The Autumn light at Karri Gully by Mordechai Ben Yosef
_