Karo Elder - Ethiopia, Omo Valley by Adriano Neves
_