The world on the one ant by Krasimira Gospodinova
_