Vintage Scottish Jokes 8 by Lars-Toralf Utnes Storstrand
_