Anti-Tourist Photo of Mendocino #1 by Laszlo Bencze
_