White flamingos at sunset by Sophia von Wrangell
_