Lake Plesne  jezero from the montain Plechy in Sumava mountains by kleckaj6
_