Royal Albatross (Diomedea sanfordi) by Ravi Shankar
_