Pottery factory, Jingdezhen, Jiangxi by pop88123
_