Family of zebras. Kenya. Akmal Usmanov by akmal5825
_