Citronfjäril (Gonepteryx rhamni) by (Karlslundarn)
_