Sunset at Man Sagar Lake, Jaipur, India by Maneesh Sharma
_