Orthodox Holy Assumption Church in Tetiev, Ukraine by Alexandr  V. Seleznov
_