Man sagar lake, Pink City, Jaipur, India by Maneesh Sharma
_