Copenhagen 2015 World Archery Championships by Thomas V. Olesen
_