Kania Ruda, Red Kite (Milvus milvus) - Poland  by Rafał Szozda
_