Green Frog (Hypsiboas albomarginatus) by Willianilson Pessoa
_