Juvenile Spectacled Cobra (Naja naja) by Shantanu Kuveskar
_