Prague view on slide film by Anatoliy Ashmyanskiy
_