Park Hopi Hari - Vinhedo  - São Paulo / Brasil by Adolpho Latorre B. Jr.
_