Acropolis of Athens, Temple of Athena Nike by Σοφία Κορνηλάκη
_