Vimokshananda at City Hall, Durban by Swami Vimokshananda
_