Yamanashi - Fuji Shibasazura 2015 by Minoru Sato
_