View from the bridge Goncharovskiy. Kharkov. Ukraine by Igor Nayda
_