SKB-1063-2013 [ PASSERBY : SLEEPING BY LAKE ] by ShyamalKBanik
_