White Mountain in Arizona by Sophia von Wrangell
_