Kathakali - Bali @ Balaivijayam  by Murali Varier
_