Flower. Shot at Manasbal Lake, Srinagar, Kashmir, India by Tariq Guroo
_