Suirokaku aqueduct inside the Nanzenji temple. by torsomania
_