Memorial ossuary of partisans near. Slishovtsi by Viktoriya Georgieva
_