Somewhere in the Rhodopes by Viktoriya Georgieva
_