The monument of Vasil Levski  by Viktoriya Georgieva
_