The Ruins of Tughlakabad City, Delhi by Raghav Sahai
_